۰۹۰۳۸۱۱۴۵۰۱

پیش از ثبت سفارش به صورت رایگان با کارشناسان مشورت کنید

شروع طراحی پس از واریز وجه 
ساده
ساده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای کوچک
طراحی ۲ اتود
بررسی رقبای شما (خیر)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (خیر)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۲۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
پیشرفته
پیشرفته
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای پیشرفته
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۳۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
حرفه ای
حرفه ای
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای تجاری حرفه‌ای (برند)
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (بله)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (بله)
تا ۴۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (بله)

قیمت لوگو نوشتاری

نماد با حروف نوشتاری
ساده
ساده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای کوچک
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (خیر)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (خیر)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۲۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
پیشرفته
پیشرفته
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای پیشرفته
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۳۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
حرفه ای
حرفه ای
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای تجاری حرفه‌ای (برند)
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (بله)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (بله)
تا ۴۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (بله)

قیمت لوگو مینیمال

ساده
ساده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای کوچک
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (خیر)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (خیر)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۲۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
پیشرفته
پیشرفته
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای پیشرفته
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۳۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
حرفه ای
حرفه ای
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای تجاری حرفه‌ای (برند)
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (بله)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (بله)
تا ۴۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (بله)

قیمت لوگو ترکیبی

ترکیب نوشتار و تصویر
ساده
ساده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای کوچک
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (خیر)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (خیر)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۲۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
اعمال رنگ صحیح سازمانی (خیر)
پیشرفته
پیشرفته
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای پیشرفته
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (خیر)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (خیر)
تا ۳۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (خیر)
اعمال رنگ صحیح سازمانی (بله)
حرفه ای
حرفه ای
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مخصوص کسب و کارهای تجاری حرفه‌ای (برند)
طراحی ۲ ​اتود
بررسی رقبای شما (بله)
بررسی رفتار مخاطبان حوزه شما (بله)
طراحی بر اساس علم برندینگ (بله)
طراحی روی نکات طلایی (بله)
طراحی بر اساس توسعه‌پذیری کسب و کار شما (بله)
تا ۴۰% ویرایش نسبت به خواسته کارفرما
انتخاب رنگ مناسب کسب و کار بر اساس علم روانشناسی (بله)
اعمال رنگ صحیح سازمانی + کتابچه چاپی هویت بصری برند (بله)